Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

środa, 29 czerwca 2022

"SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja"

W dniu 21 grudnia 2021 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa. 
W ramach projektu zaplanowano do realizacji szereg przedsięwzięć m.in. budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Sole, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Soły oraz Koszarawy wraz z małą architekturą oraz wiele przedsięwzięć towarzyszących. Ich wdrożenie ma na celu poprawę dostępności komunikacji publicznej oraz stworzenie warunków do rozwoju bezpiecznej komunikacji rowerowej i ruchu pieszych. W mieście wdrożony zostanie system SMART - trash oraz program "Zielony Żywiec", co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawę czystości w mieście. Dla dzieci i młodzieży oraz seniorów przygotowano zajęcia rekreacyjno-sportowe. Stworzy to przestrzeń do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, aktywizacji ruchowej oraz przełoży się na popularyzację zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Miasta Żywca. W celu integracji oraz aktywizacji społecznej mieszkańców wszystkich dzielnic zostaną przygotowane oraz wdrożone: 
  • program społeczno-edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze; 
  • cykliczny konkurs na najładniejszy ogródek i balkon wraz z warsztatami i konsultacjami dla mieszkańców oraz akcja współdzielenia się roślinami i stworzenie grupy w mediach społecznościowych;
  • cykliczna akcja współtworzenia przez mieszkańców murali.
Nie zabraknie również działań przygotowanych w celu pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej w turystyce i branżach powiązanych. Zaplanowano m.in. wdrożenie programu "Jestem ambasadorem Żywca" czy "Oprowadzam po Żywcu i okolicach". W mieście pojawią się również przejścia dla pieszych z nawierzchnią integracyjną oraz sygnalizacją dźwiękową, a na wybranych obiektach publicznych pojawi się schodołaz oraz interkom. Ponadto zakupione zostaną naklejki oraz taśmy ostrzegawcze ułatwiające poruszanie się w terenie osobom niepełnosprawnym. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane do realizacji w celu poprawy dostępności miasta oraz wyrównywania szans. By zadbać o podniesienie standardów działania administracji samorządowej i wsparcie w procesie wdrażania nowej ścieżki rozwoju miasta zaplanowano do realizacji m.in. audyt procesów zarządczych czy działania planistyczne. Oprócz w/w działań zaplanowano dodatkowo działania ukierunkowane na poprawę kompetencji i motywacji zawodowych urzędników, wzmocnienie relacji z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami, poprawę współpracy pomiędzy podmiotami, promocję projektu oraz działania upowszechniające wiedze z zakresu zastosowania rozwiązań w zarządzaniu miastem.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 331 864,51 zł, kwota dofinansowania stanowi 100%.