Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Klauzula Informacyjna dot. projektu pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”
 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Żywiec – Urząd Miejski w Żywcu reprezentowane przez Burmistrza Miasta Żywca z siedzibą przy ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu Panem Krzysztofem Niemcem, Urząd Miejski w Żywcu ul. Rynek 2 34-300 Żywiec, e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) , w szczególności:
  • udzielenia wsparcia
  • potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
  • monitoringu
  • ewaluacji
  • kontroli
  • audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
  • sprawozdawczości
  • rozliczenia projektu
  • zachowania trwałości projektu
  • archiwizacji
  • badań i analiz
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z:
  • art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
  • art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Klauzula Informacyjna dot. bieżącej działalności Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Żywiec – Urząd Miejski w Żywcu reprezentowane przez Burmistrza Miasta Żywca z siedzibą przy Rynek 2, 34-300 Żywiec.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Żywcu e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu zadań określonych w Zarządzeniu Nr BOB.0050.98.2018.BŚ Burmistrza Miasta Żywca z dnia 2 lipca 2018 r.
 4. Państwa dane osobowe wraz z wizerunkiem mogą zostać wykorzystane na portalach internetowych Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu oraz Urzędu Miejskiego w Żywcu.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwo prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO.
 9. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
  • warunkiem uczestnictwa w działaniach Miejskiego Centrum Ekologicznego i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniach organizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu.