Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

Regulamin Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu

§1
ZASADY KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW ORAZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH W MIEJSKIM CENTRUM EKOLOGICZNYM (MCE) W ŻYWCU
 1. Zajęcia edukacyjne i warsztaty są prowadzone od poniedziałku do piątku.
 2. Pełna oferta edukacyjna jest dostępna na stronie internetowej www.mce.zywiec.pl
 3. Rezerwacja miejsc na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych terminów.
 4. Zajęcia edukacyjne oraz warsztaty odbywają się w języku polskim.
 5. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 minut, pracownik ma prawo odwołać zajęcia lub je skrócić o czas spóźnienia.
 6. Wejście na do pomieszczenia Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu może się odbyć jedynie za zgodą i pod nadzorem pracowników Biura ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych.
 7. Liczba uczestników warsztatów i zajęć edukacyjnych jest ograniczona. Limit miejsc określają pracownicy Biura ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych.
 8. W Sali MCE mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć, ich opiekunowie i pracownicy prowadzący zajęcia.
 9. Zajęcia edukacyjne oraz warsztaty można zarezerwować osobiście, telefonicznie oraz drogą mailową, wysyłając zapytanie na adres : mce@zywiec.pl zawierające następujące informacje:
  • nazwę szkoły, instytucji bądź imię i nazwisko
  • numer kontaktowy
  • informację czy rezerwacja dotyczy zajęć edukacyjne czy warsztatów (w przypadku zajęć warsztatowych również tematu warsztatu)
  • termin rezerwacji DD-MM-RRRR i godzinę
  • liczbę osób w grupie i liczbę opiekunów

§2
ZASADY PRZEBYWANIA W SALI MIEJSKIEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO (MCE) W ŻYWCU
 1. W sali MCE obowiązuje całkowity zakaz używania materiałów i odczynników w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Podczas przebywania w sali MCE należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi oraz zabrania się samodzielnego wykonywania eksperymentów.
 3. W trakcie zajęć nie należy poruszać się po sali MCE, ani sięgać po sprzęt i odczynniki ustawione poza wyznaczonymi stanowiskami.
 4. Zabrania się używania wyposażenia sali MCE bez wyraźnego pozwolenia prowadzącego.
 5. Zabrania się rozlewania odczynników na stół oraz na inne niewskazane do tego miejsca, a także na prowadzącego oraz innych uczestników.
 6. Z sali MCE nie można niczego wynosić bez wyraźnego pozwolenia prowadzącego.
 7. Wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych/warsztatach oferowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu.