Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

O Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej w ŻywcuMiejskie Centrum Ekologiczne zostało utworzone Zarządzeniem Nr BOB.0050.98.2018.BŚ Burmistrza Miasta Żywca z dnia 2 lipca 2018 r. w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej  dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.

Działa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu ul. Rynek 2. Kadrę obsługującą Miejskie Centrum Ekologiczne stanowią pracownicy Biura ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Celem Miejskiego Centrum Ekologicznego jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. Szczególnym celem Miejskiego Centrum Ekologicznego jest propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu działań człowieka na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Żywca, edukacja ekologiczna jego mieszkańców, kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć na terenie Miasta.

Do zadań Miejskiego Centrum Ekologicznego należy promocja bioróżnorodności występującej na terenie oddziaływania projektu tj. na ścieżce dydaktycznej prowadzącej wzdłuż Koszarawy, Soły oraz brzegów Jeziora Żywieckiego oraz działania edukacyjne sprzyjające ograniczeniu presji turystycznej na te cenne przyrodniczo obszary.

Ponadto Miejskie Centrum Ekologiczne zajmuje się:
 1. rozwijaniem  zainteresowań  dzieci  i  młodzieży  zagadnieniami  ochrony  środowiska, ekologii oraz pogłębianiem i poszerzaniem wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwoju wykraczającej poza szkolne programy, zgodnie ze Strategią Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 oraz Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020
 2. zachęcaniem mieszkańców i turystów do spędzania czasu w sposób aktywny oraz poznawania walorów turystycznych regionu
 3. rozwijaniem i kształtowaniem nawyków czynnego wypoczynku, 
 4. współdziałaniem z organizatorami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 
 5. organizowaniem przeglądów, wystaw i konkursów dla dzieci i młodzieży, 
 6. konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów,  prelekcji i warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności itp.
 7. organizowaniem zajęć terenowych oraz spacerów przyrodoznawczych z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz seniorów
 8. działaniami zwiększającymi świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta Żywca,
 9. współpracą w obszarze zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną, krajowymi i zagranicznymi Centrami Edukacji Ekologicznej,
 10. działaniami sprzyjającymi zmianie nawyków mieszkańców w zakresie sposobu korzystania z cennych przyrodniczo obszarów Miasta Żywca,
 11. wspieraniem i  promowaniem inicjatyw samorządów lokalnych  i podległych  im instytucji zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców, 
 12. dystrybucją bezpłatnych materiałów własnych i obcych promujących walory turystyczne regionu,
 13. stałą współpracą z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żywcu w zakresie realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych na ścieżce dydaktycznej biegnącej wzdłuż Koszarawy, Soły i Jeziora Żywieckiego.

Działania Miejskiego Centrum Ekologicznego adresowane są do mieszkańców – dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów, jak również do turystów korzystających z walorów przyrodniczych ścieżki dydaktycznej oraz Miasta Żywca.